Устав на Сдружение “Видя проект”

ananda logo21

 Глава Първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

         Чл. 1. (1) С този Устав се урежда създаването, организацията и дейността на юридическо лице тип – сдружение с нестопанска цел за осъществяване дейност в частна полза –  СДРУЖЕНИЕ ВИДЯ ПРОЕКТ”, на латиница – „ASSOCIATION VIDYA PROJECT”, в съответствие с Конституцията на Република България и на действащото законодателство, с Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.

Чл. 2. (1) Юридическото лице с нестопанска цел е с наименование: СДРУЖЕНИЕ ВИДЯ ПРОEКТ” и се нарича по-долу за краткост “Сдружението”. То се създава по реда и при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2)   Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация, и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

(3) Сдружението има самостоятелна банкова сметка, лого и печат. Символите на Сдружението се предлагат от Управителния съвет и се приемат от Общото събрание.

(4) Сдружението може да осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на местно самоуправление и местна администрация, както и с представители на бизнеса и неправителствените организации.

Чл. 3. Седалището и адресът на Сдружението са: България, гр. Пловдив 4000, ул. “Родопи” № 65, ет. 1.

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл. 5. Сдружението се определя за осъществяване на дейност в частна полза на членовете си.

Чл. 6. Сдружението може да открива клонове и представителства в страната и чужбина.

Глава Втора

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ, СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ И

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 Чл. 7. Цели и задачи на Сдружението:

1. Популяризиране на методи и системи за личностно развитие, такива като йога, аюрведа, веданта, както и методите на съвременната психология и психотерапия като психодрама, астродрама, арттерапия, музикотерапия, танцова терапия, паневритмия, групова психотерапия, и др.

2. Да утвърждава и повишава социалния престиж на дейностите, свързани с практикуването на йога и другите системи за личностно развитие.

3. Информиране на гражданите относно начини и методи на водене на природосъобразен начин на живот.

4. Оказване на съдействие на български и чуждестранни обществени и граждански институции, организации и общности, научни учреждения и граждани в дейността им, свързана с предмета на дейност на сдружението.

5. Подпомагане на личностната реализация на членовете на сдружението.

6. Подпомагане и разпространение на изследванията по проблемите, предмет на дейността на сдружението.

7. Развиване и популяризиране на йога,  осъществяване тренировъчна и спортно-състезателна дейност и други видове спорт съгласно Закона за физическото възпитание и спорта; организиране на дейности, свързани с подобряване здравето на хората от различни възрастови групи чрез включването им в групови занимания по йога, участие в спортни състезания, подпомагане на своите членове в квалификационни обучения за повишаване и подобряване качеството на преподаване на йога, организиране и участие в изследователски програми по теми свързани с физическото здраве на гражданите.

Чл. 8. Средства за постигане на целите и задачите – Сдружението може да развива всякакви разрешени от закона дейности, допринасящи за осъществяване на целите и задачите му като:

1. Организиране и провеждане на открити лекции, курсове, семинари.

2. Организиране и провеждане на индивидуални и групови занимания за подобряване на физическия и психически статус на личността.

3. Консултации

4. Обмен на научна информация и контакти между преподаватели и практикуващи йога.

5. Подходящи форми за повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на преподавателите и членовете на Сдружението.

6. Организиране и участие в регионални, национални и международни форуми.

7. Разработване и създаване на съвременни програми, концепции и проекти, свързани с дейността на Сдружението.

8. Организиране и изпълняване на специални програми и проекти, свързани с целите и приоритетите на Сдружението.

9. Издаване и разпространяване на материали за популяризиране на дейностите на Сдружението.

10. Организиране благотворителни прояви с цел подпомагане на инициативи, свързани с целите на Сдружението.

11. Съдействие и помощ със съвременни технически средства на членовете на Сдружението.

12. Съдействие за участието на гражданското общество (НПО, обществени групи и изявени личности) в инициативите на Сдружението.

13. Участие и организиране на медийни и други информационни кампании в подкрепа на инициативите на Сдружението.

14. Да развива и популяризира физическото възпитание и спорта и осъществява тренировъчна и спортно-състезателна дейност и други видове спорт съгласно Закона за физическото възпитание и спорта.

15. Да изпълнява програми за развитие на спорта, изготвени в съответствие с националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта.

Чл. 9.  Предмет на дейност на Сдружението

1. Обучение на хора от различни възрастови групи по йога и други подобни системи за личностно развитие.

2. Разработване на научни продукти, насочени към повишаване ролята на йога и други подобни системи за личностно развитие в процесите на подобряване на здравословното състояние на хора от различни възрастови групи.

3. Организиране и участие в семинари, симпозиуми, конференции, лекции, отворени срещи, имащи отношение към целите и задачите на Сдружението.

4. Подпомагане личностното и екологичното израстване на хора от различни възрастови групи, както и насърчаване интереса към здравословен начин на живот.

5. Повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на преподавателите.

6. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, непротиворечаща на законите на НР България и като използва прихода за постигане на целите и задачите, регламентирани в Устава.

Глава Трета

ЧЛЕНСТВО

Чл. 10. (1) Членуването в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат само физически и юридически лица:

(2) Сдружението осъществява дейност в полза  на членовете си.

(3) Членовете участват в Сдружението чрез своите законни представители или изрично упълномощени лица.

Чл. 11. Всеки член на Сдружението, чрез своите представители има право:

1. Да участвува в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание.

2. Да бъде избиран в неговите органи на управление.

3. Да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;

4. Да бъде информиран за дейността на Сдружението.

5. Да се ползува от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 12. (1) Членовете на Сдружението, са длъжни:

1. Да спазват Устава на Сдружението.

2. Да работят за целите и задачите на Сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 13. Членството е безплатно

 

Чл. 14. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството. Упражняването на членски права не може да бъде предоставено другиму.

Чл. 15. (1) Придобиване на членство –  членове на Сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(2) Не могат да бъдат членове на Сдружението:

1.  Политически партии и коалиции.

2. Религиозни организации и секти и организации на етническа и верска основа.

3.  Лица, които са осъждани ефективно или изтърпяват ефективно наказание, ”лишаване от свобода” за финансови злоупотреби или тежки криминални престъпления.

4.  Стопански субекти обявени от съда в несъстоятелност.

 

Чл. 16. (1) Членството се прекратява:

1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението.

2. С изключване.

3. С прекратяването на юридическото лице – Сдружението.

4. С отпадане.

2) В случаите на т.1 и 4 на предходната алинея членството се прекратява автоматично с настъпване на съответните факти, които се констатират от Управителния съвет.

(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.

(4) Отпадането на членство е налице, когато има системно неучастие в дейността на Сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

(5) При прекратяване на членството, бившия член няма право да предявява претенции за собственост върху имуществото и извършваните дейности на Сдружението.

Глава Четвърта

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 17. (1) Органите за управление на Сдружението са :

  1. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание (ОС).
  2. Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет (УС).

Чл. 18. Общото събрание е върховен орган на управление на Сдружението. В него участвуват всички членове на Сдружението.

Чл. 19. Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Сдружението.

2. Приема правилник за дейността на Сдружението и други вътрешни актове.

3. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението.

4. Взема решение за приемане и изключване на членове.

5. Избира и освобождава членовете и Предстедателя на Управителния Съвет.

6. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност.

7. Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство.

8. Взема решение за откриване и закриване на клонове.

9. Взема решение за участие в други организации.

10. Приема основните насоки и Програма за дейността на Сдружението.

11. Приема и утвърждава бюджета на Сдружението.

12. Приема отчета за дейността на Сдружението.

13. Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на Сдружението.

14. Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

15. Приема решения за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членство и за разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество.

16. Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настящият Устав.

Чл. 20. (1) Редовно Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет.

Чл. 21. (1) Свикване на Общо събрание

1. Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на сдружението.

2. Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат управителния съвет да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в едномесечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Чл. 22. Право на сведения

(1). Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква.

(2) Поканата се обнародва в «Държавен вестник» и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

(3) Към датата на обнародване на покана трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

 

Чл. 23. Кворум

(1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

(2) Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в които се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Чл. 24. Гласуване – (1) Всеки член има право на един глас по време на Общото събрание.

Чл. 25. Решения

(1). Решението на Общото събрание се приема с мнозинство повече от половината от присъстващите.

(2). Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(3) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Чл. 26. Протокол

(1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

 

Чл. 27. Контрол

(1) Всеки член на сдружението, управителният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав.

(2) Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

Чл. 28. Управителен съвет:

(1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет, който определя обема на представителната власт на отделни негови членове.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 /три/ години.

(3) Управителният съвет е в състав от 3 членове на Сдружението – Председател, Заместник – председател и Секретар – касиер.

(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 29. Права и задължения на членовете на Управителния съвет:

(1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях;

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят информацията във връзка с дейността на Сдружението, до която са имали достъп  и след изтичане на мандата им.

(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко два пъти годишно.

(4) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание.

Чл. 30. Функции на Управителният съвет:

1. Избира и освобождава Председателя на Управителния съвет на Сдружението и определя възнаграждението му.

2. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението.

3. Приема структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Сдружението.

4. Взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем.

5 Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това.

6. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Сдружението.

7. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

8. Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Чл. 31. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 30, т.2, 3, 4 от Устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

1. Съществена промяна на дейността на Сдружението.

2. Съществени организационни промени.

3. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Сдружението или прекратяване на такова сътрудничество.

4. Вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

Чл. 32. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението и дават гаранция за своето управление.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 34. Председателят на Управителния съвет:

  1. Е избран с мнозинство член на Управителния съвет.
  2. Извършва следните функции:

(1)  Представлява Сдружението пред трети лица.

(2)  Осъществява координация между органите на Сдружението.

(3)  Председателства заседанията на Общото събрание и Управителния съвет.

(4)  Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

(5) Има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението.

(6) Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет.

(7) Организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

(8) Сключва трудовите договори със служителите на Сдружението.

(9) Изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.

(10) Докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението.

(11) Сключва договори с останалите членове на сдружението, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

(12) Назначава независими одитори

Чл. 35. Секретар – касиерът на Управителния съвет изпълнява следните функции:

1. Ръководи организационно – административната дейност на Сдружението.

2. Ръководи стопанско – финансовата дейност на Сдружението, като събира и съхранява получените парични средства, предоставя ги за дейността на Сдружението, въз основа на решения на Управителния съвет; води приходно-разходна документация и я предоставя за проверка.

Чл. 36. Заместник – председателя на Управителния съвет изпълнява следните функции:

1. Единствено след като е изрично писмено упълномощен от Предстедателя на Управителния съвет, може временно да извършва някои определени функции на Предстедателя за осъществяване на определени задачи.

2. Отчита се за извършената дейност незабавно пред Управителния съвет.

 

Глава Пета

ИМУЩЕСТВО

 

Чл. 37. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Чл. 38. По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание.  В решението си общото събрание определя целта,  размера и начина на събиране на вноските.  Решението се взема с мнозинство 2/3 (две трети) от членовете на сдружението.

Чл. 39. Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

Чл. 40. Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от общото събрание на сдружението.

Чл. 41. Управителният съвет може да създава целеви фондове от имуществото на Сдружението.

Чл. 42. Останалите източници на средства на Сдружението се формират от:

1. Дарения, спонсорство и спомоществователство.

2. Организиране на курсове, семинари, обучения и др.

3. Отчисления от стойността на реализирани сделки от членове на Сдруженето.

4. Печатни издания, права върху интлектуална собственост и вещни права.

5. Други разрешени от закона източници.

 

Чл. 43. Имуществото на Сдружението е предназначено за самоиздръжката й и за осъществяване на основната й цел.

 

Глава шеста

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

        

Чл. 44.  Документи по годишното приключване – В предвидените от закона случаи ежегодно до края на месец февруари Управителят съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори.

        

Чл. 45. Съдържание на отчета за дейността – В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

        

Чл. 46. Назначаване на независими одитори

(1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителя.

        

Чл. 47. Приемане на годишното приключване

Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителя, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

        

Чл. 48. Задължителна отчетна информация

Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

        

Чл. 49. Дивиденти Сдружението не разпределя печалба.

        

Чл. 50. Книги на дружеството

(1) На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на Общото събрание и на протоколчика и се подвързват в специална книга.  Книгата се води от председателите на Общото събрание. Членовете на сдружението могат да се запознават със съдържанието на протоколната книга и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

Глава шеста

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 51. Сдружението се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;

2. При обявяването му в несъстоятелност;

3. С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Чл. 52. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителя на сдружението.  Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по равно (на равни части) между членовете на сдружението.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

Чл. 53. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на Сдружението от Агенцията по вписванията.

 

Глава Осма

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 54. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Чл. 55.  Неуредените в устава въпроси се подчиняват на общия режим на Закона юридическите лица с нестопанска цел и на действащото в Република България законодателство.

Чл. 56. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 57. Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на Сдружение на 09.01. 2011 г., гр. Пловдив.

Изменен на извънредно Общо събрание състояло се на 21 септември 2013 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:                                                               

  • Живко Антонов Стоилов, Председател
  • Александър Петров Стойчев, Зам. председател
  • Мария  Олег Видева-Стоилова, Секретар

ЧЛЕНОВЕ:

  • Мария Папаянопол
  • Георги Яръмов
  • Пейо Василев