Устав на Сдружение “Йога клуб Видя проект”

ananda logo21

УСТАВ

НА „СДРУЖЕНИЕ ЙОГА КЛУБ ВИДЯ ПРОЕКТ”

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване дейност в частна полза

 

Приет на учредително събрание състояло се на 09 януари 2011г.;

Изменен на извънредно Общо събрание състояло се на 21 септември 2013 г.;

Изменен на извънредно Общо събрание състояло се на 29 май 2020 г.;

Изменен на Общо събрание състояло се на 26 февруари 2021 г.

 

Глава Първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С този Устав се урежда създаването, организацията и дейността на юридическо лице тип – сдружение с нестопанска цел за осъществяване дейност в частна полза –  СДРУЖЕНИЕ ЙОГА КЛУБ ВИДЯ ПРОЕКТ”, на латиница – „ASSOCIATION YOGA CLUB VIDYA PROJECT”, в съответствие с Конституцията на Република България и на действащото законодателство, с Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.

Чл. 2. (1) Юридическото лице с нестопанска цел е с наименование: СДРУЖЕНИЕ ЙОГА КЛУБ ВИДЯ ПРОEКТ” и се нарича по-долу за краткост “Сдружението”. То се създава по реда и при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2)   Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация, и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

(3) Сдружението има самостоятелна банкова сметка, лого и печат. Символите на Сдружението се предлагат от Управителния съвет и се приемат от Общото събрание.

(4) Сдружението може да осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на местно самоуправление и местна администрация, както и с представители на бизнеса и неправителствените организации.

Чл. 3. Седалището и адресът на Сдружението са: България, гр. Пловдив 4000, ул. “Родопи” № 65, ет. 1.

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл. 5. Сдружението се определя за осъществяване на дейност в частна полза на членовете си.

Чл. 6. Сдружението може да открива клонове и представителства в страната и чужбина.

 

 

Глава Втора

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ, СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ И

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

        Чл. 7. Цели и задачи на Сдружението:

 1. Популяризиране на методи и системи за личностно развитие, такива като йога, аюрведа, веданта, както и методите на съвременната психология и психотерапия като психодрама, астродрама, арттерапия, музикотерапия, танцова терапия, паневритмия, групова психотерапия, природосъобразен начин на живот и др.
 2. Да утвърждава и повишава социалния престиж на дейностите, свързани с практикуването на йога и другите системи за личностно развитие.
 3. Информиране на гражданите относно начини и методи на водене на природосъобразен начин на живот.
 4. Оказване на съдействие на български и чуждестранни обществени и граждански институции, организации и общности, научни учреждения и граждани в дейността им, свързана с предмета на дейност на сдружението.
 5. Подпомагане на личностната реализация на членовете на сдружението.
 6. Подпомагане и разпространение на изследванията по проблемите, предмет на дейността на сдружението.
 7. Развиване и популяризиране на йога, осъществяване тренировъчна и спортно-състезателна дейност и други видове спорт съгласно Закона за физическото възпитание и спорта; организиране на дейности, свързани с подобряване здравето на хората от различни възрастови групи чрез включването им в групови занимания по йога, участие в спортни състезания, подпомагане на своите членове в квалификационни обучения за повишаване и подобряване качеството на преподаване на йога, организиране и участие в изследователски програми по теми свързани с физическото здраве на гражданите.

Чл. 8. Средства за постигане на целите и задачите – Сдружението може да развива всякакви разрешени от закона дейности, допринасящи за осъществяване на целите и задачите му като:

 1. Организиране и провеждане на открити лекции, курсове, семинари.
 2. Организиране и провеждане на индивидуални и групови занимания за подобряване на физическия и психически статус на личността.
 3. Консултации.
 4. Обмен на научна информация и контакти между преподаватели и практикуващи йога.
 5. 5. Подходящи форми за повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на преподавателите и членовете на Сдружението.
 6. Организиране и участие в регионални, национални и международни форуми.
 7. Разработване и създаване на съвременни програми, концепции и проекти, свързани с дейността на Сдружението.
 8. Организиране и изпълняване на специални програми и проекти, свързани с целите и приоритетите на Сдружението.
 9. Издаване и разпространяване на материали за популяризиране на дейностите на Сдружението.
 10. Организиране благотворителни прояви с цел подпомагане на инициативи, свързани с целите на Сдружението.
 11. Съдействие и помощ със съвременни технически средства на членовете на Сдружението.
 12. Съдействие за участието на гражданското общество (НПО, обществени групи и изявени личности) в инициативите на Сдружението.
 13. Участие и организиране на медийни и други информационни кампании в подкрепа на инициативите на Сдружението.
 14. Да развива и популяризира физическото възпитание и спорта и осъществява тренировъчна и спортно-състезателна дейност и други видове спорт съгласно Закона за физическото възпитание и спорта.
 15. Да изпълнява програми за развитие на спорта, изготвени в съответствие с националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта.

Чл. 9.  Предмет на дейност на Сдружението

Предметът на дейност на сдружението включва:

 1. Обучение на хора от различни възрастови групи по йога и други подобни системи за личностно развитие.
 2. Организиране на условия за практикуване на спорт за учащи /ученици, студенти и/или лица, които се обучават в професионални колежи/, за хора с увреждания и за хора във и над трудоспособна възраст
 3. Разработване на научни продукти, насочени към повишаване ролята на йога и други подобни системи за личностно развитие в процесите на подобряване на здравословното състояние на хора от различни възрастови групи.
 4. Организиране и участие в семинари, симпозиуми, конференции, лекции, отворени срещи, имащи отношение към целите и задачите на Сдружението.
 5. Подпомагане личностното и екологичното израстване на хора от различни възрастови групи, както и насърчаване интереса към здравословен начин на живот.
 6. Повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на преподавателите.
 7. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, непротиворечаща на законите на НР България и като използва прихода за постигане на целите и задачите, регламентирани в Устава.

Глава Трета

ЧЛЕНСТВО

Чл. 10. (1) Членуването в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат само физически лица:

(2) Сдружението осъществява дейност в полза  на членовете си.

(3) Членовете участват в Сдружението чрез своите законни представители или изрично упълномощени лица.

Чл. 11. Всеки член на Сдружението, чрез своите представители има право:

 1. Да участвува в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание.
 2. Да бъде избиран в неговите органи на управление.
 3. Да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
 4. Да бъде информиран за дейността на Сдружението.
 5. Да се ползува от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 12. (1) Членовете на Сдружението, са длъжни:

 1. Да спазват Устава на Сдружението.
 2. Да работят за целите и задачите на Сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 13. Членството е безплатно.

Чл. 14. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството. Упражняването на членски права не може да бъде предоставено другиму.

Чл. 15. (1) Придобиване на членство –  членове на Сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителя, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(2) Не могат да бъдат членове на Сдружението:

Лица, които са осъждани ефективно или изтърпяват ефективно наказание, лишаване от свобода” за финансови злоупотреби или тежки криминални престъпления. 

Чл. 16. (1) Членството се прекратява:

 1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителя на Сдружението.
 2. С изключване.
 3. С прекратяването на юридическото лице – Сдружението.
 4. С отпадане.

2) В случаите на т.1 и 4 на предходната алинея членството се прекратява автоматично с настъпване на съответните факти, които се констатират от Управителя.

(3) Решението за изключване се взема от Управителя на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.

(4) Отпадането на членство е налице, когато има системно неучастие в дейността на Сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

(5) При прекратяване на членството, бившия член няма право да предявява претенции за собственост върху имуществото и извършваните дейности на Сдружението.

 

 

Глава Четвърта

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 17. (1) Органите за управление на Сдружението са :

 1. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание (ОС).
 2. Управител, избран от Общото събрание, с правомощията на Управителен съвет (УС).

Чл. 18. Общото събрание е върховен орган на управление на Сдружението. В него участвуват всички членове на Сдружението.

Чл. 19. Общото събрание:

 1. Изменя и допълва Устава на Сдружението.
 2. Приема правилник за дейността на Сдружението и други вътрешни актове.
 3. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението.
 4. Взема решение за приемане и изключване на членове.
 5. Избира и освобождава Управителя на сдружението
 6. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност.
 7. Разглежда жалби срещу решения на Управителя за прекратяване на членство.
 8. Взема решение за откриване и закриване на клонове.
 9. Взема решение за участие в други организации.
 10. Приема основните насоки и Програма за дейността на Сдружението.
 11. Приема и утвърждава бюджета на Сдружението.
 12. Приема отчета за дейността на Сдружението.
 13. Отменя решения на Управителя, когато противоречат на закона и Устава на Сдружението.
 14. Освобождава от отговорност Управителя на сдружението.
 15. Приема решения за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членство и за разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество.
 16. Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настящият Устав.

Чл. 20. (1) Редовно Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет.

Чл. 21. (1) Свикване на Общо събрание

 1. Общото събрание се свиква от Управителя чрез уведомяване по електронна поща или писмено в двуседмичен срок. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на Сдружението.
 2. Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат управителя да свика общо събрание и ако той не покани чрез e-mail в двуседмичен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Чл. 22. Право на сведения

(1). Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква.

(2) Поканата се изпраща по електронен път до електронните адреси на членовете най-малко една седмица месец преди насрочения ден.

(3) Към датата на обнародване на покана трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване. 

Чл. 23. Кворум

(1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

(2) Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в които се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Чл. 24. Гласуване – (1) Всеки член има право на един глас по време на Общото събрание.

Чл. 25. Решения

(1). Решението на Общото събрание се приема с мнозинство повече от половината от присъстващите.

(2). Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(3) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Чл. 26. Протокол

(1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола. 

Чл. 27. Контрол

(1) Всеки член на сдружението, управителят и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав.

(2) Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

Чл. 28. Управител:

(1) Сдружението се управлява и представлява от Управител.

(2) Управителят се избира от Общото събрание с мандат от три години.

(3) Лицето Управител може да бъде преизбирано без ограничение.

Чл. 29. Права и задължения на Управителя:

(1) Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на Сдружението и да пази информацията във връзка с дейността на Сдружението, до която  има достъп  и след изтичане на мандата им.

Чл. 30. Функции на Управителя:

 1. Представлява сдружението пред трети лица.
 2. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението.
 3. Приема структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Сдружението.
 4. Взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем.

5 Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това.

 1. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 3. Решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Чл. 31.  Управителят е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Чл. 32. (1) Управителят носи отговорност за своите действия, включително и за тези, с които се увреждат интересите на Сдружението.

(2) Управителят може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

 

 

Глава Пета

ИМУЩЕСТВО 

Чл. 33. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Чл. 34. По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание.  В решението си общото събрание определя целта,  размера и начина на събиране на вноските.  Решението се взема с мнозинство 2/3 (две трети) от членовете на сдружението.

Чл. 35. Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

Чл. 36. Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от общото събрание на сдружението.

Чл. 37. Управителят може да създава целеви фондове от имуществото на Сдружението.

Чл. 38. Останалите източници на средства на Сдружението се формират от:

 1. Дарения, спонсорство и спомоществователство.
 2. Организиране на курсове, семинари, обучения и др.
 3. Отчисления от стойността на реализирани сделки от членове на Сдруженето.
 4. Печатни издания, права върху интлектуална собственост и вещни права.
 5. Други разрешени от закона източници. 

Чл. 39. Имуществото на Сдружението е предназначено за самоиздръжката й и за осъществяване на основната й цел.

 

Глава шеста

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ       

Чл. 40.  Документи по годишното приключване – В предвидените от закона случаи ежегодно до края на месец февруари Управителят съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори.       

Чл. 41. Съдържание на отчета за дейността – В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.       

 Чл. 42. Назначаване на независими одитори

(1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителя.       

Чл. 43. Приемане на годишното приключване

Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителя, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Чл. 44. Задължителна отчетна информация

Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Чл. 45. Дивиденти Сдружението не разпределя печалба.

 Чл. 46. Книги на дружеството

(1) На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на Общото събрание и на протоколчика и се подвързват в специална книга.  Книгата се води от председателите на Общото събрание. Членовете на сдружението могат да се запознават със съдържанието на протоколната книга и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, електронните им адреси, професията и занятието им.

 

Глава седма

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 47. Сдружението се прекратява:

 1. По решение на Общото събрание;
 2. При обявяването му в несъстоятелност;
 3. С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

 

Чл. 48. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителя на сдружението.  Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по равно (на равни части) между членовете на сдружението.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

 Чл. 49. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на Сдружението от Агенцията по вписванията.

 

Глава Осма

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 Чл. 51.  Неуредените в устава въпроси се подчиняват на общия режим на Закона юридическите лица с нестопанска цел и на действащото в Република България законодателство.

Чл. 52. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 53. Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Общото събрание на Сдружение на 21.09.2013 г., гр. Пловдив

 

УЧРЕДИТЕЛИ:                                                               

 • Живко Стоилов, Председател
 • Александър Стойчев, Зам. председател
 • Мария  Видева-Стоилова, Секретар

ЧЛЕНОВЕ:

 • Мария Папаянопол
 • Георги Яръмов
 • Ева Карабаджева