Архив на събитията

Холотропно дишане

тренинг – семинар по Холотропно дишане

ТЕМА: Вътрешния целител и динамиките на холотропната сесия

  Визитна картичка: Манол Смуков Художник. Трансперсонален психотерапевт. Ученик на Станислав Гроф.Завършил три годишен курс на обучение  GTT (Grof Transpersonal Training), организиран от Европейската асоциация – EUROTAS. Бакалавър и магистър по приложна психология. Психодрама асистент. Преминал три годишно обучение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия. Практикува йога от 1987г.

***

ПРОГРАМА
Начало: 10:00 ч.
Упражнения за развиване на различно възприятие.
11:00 ч. Холотропно дишане. Рисуване на мандали. Шеринг (споделяне и интеграция) – първа  сесия.
14:00 ч. Обедна почивка
15:00 ч. Упражнения за развиване на различно възприятие.
16:00 ч. Холотропно дишане. Медитация с тибетски  пеещи купи Рисуване на мандали. Шеринг (споделяне и интеграция) – втора сесия .
  Необходимо за семинара: одеало,вода и желание за приключение. Първото и второто са осигурени, а третото се „носи“ от участниците 🙂     

Едно от най-важните последствия от изследванията на изменените състояния на съзнанието е осъзнаването, че много от състоянията, които днес се диагностицират като психотични и неизменно се лекуват с потискащи медикаменти, всъщност са трудни етапи на радикалната трансформация и духовно отваряне. Ако се разберат правилно и ако се подкрепят, тези психодуховни кризи могат да доведат до емоционално и психосоматично изцеляване, забележителни психологически промени и еволюция на съзнанието. Епизоди с това естество могат да се открият в биографиите на шамани, йоги, мистици и светци. Световната мистична литература описва тези кризи като важни крайъгълни камъни по духовния път и потвърждава техния целителен и трансформационен потенциал. Заради тясната си концептуална рамка традиционните психиатри са неспособни да видят разликата между психодуховните кризи или дори неусложнените мистични състояния и сериозното психично заболяване. Академичната психиатрия има модел на психиката, който е ограничен до постнаталната биография и е със силна биологична предубеденост. Това са сериозни пречки пред разбирането на природата и съдържанието на психотичните състояния. В основата на трансперсоналния метод за работа върху себе си стои холотропното дишане. Някои автори го наричат „пневмокатарзис“ или „холотропна терапия“.      Може ли наистина пак да преживееш опита на своето собствено раждане ? Нали съгласно традиционниа медицински модел е невъзможно да помниш тези събития,защото при новороденото не е завършен процесът на покриване на нервните влакна с миелин и съществува феноменът на така наречената „детска амнезия“, но все пак опитът на холотропната терапия показа, че е възможно не само да преживееш отново опитът на детските травми – биографичният опит, но да преживееш и перинаталния опит т.е. отнасящ се за раждането. Нещо повече, могат да се открият неимоверно  обширни области, които се наричат“трансперсонални преживявания“, сфери на действие на архетиповете, митовете, онези пространства, в които можем да преживеем най – невероятните състояния и да изпитаме целият спектър от свръх психични явления,да бъдем сами със света, с вселената, да преживеем екстазни състояния. Разбира се подобни преживявания не бива да се търсят самоцелно и да са основния мотив при холотропното дишане.По време на сесия можем да имаме и само телесен опит, свързан с чисто физиологични усещания. За разлика от повечето съществуващи до този момент психотерапии, които са основно вербални, при холотропната терапия  се използва комбинация от много прости но ефективни средства: ускорено дишане , емоционално заредена музика и техники на работа с тялото. С помоща на тези средства се навлиза в холотропно състояние на съзнанието и се освобождават различни телесни и биоенергийни блокажи, или емоционални травми стояли в основата на минали и настоящи проблеми. Едно от кардиналните открития на холотропната терапия е, че корените на проблемите съвсем не са единствено в събитията на биографичната травма, а това е само едно от нивата на фиксиране на проблема.На по-дълбоко ниво травмите се коренят в опита на раждането, в „травмата раждане“, или в перинаталния (предродов) опит. Самият д-р Станислав Гроф-един от създателите на „трансперсоналната школа“ подчертава, че той не открива „топлата вода“, а връща към живот техники и средства, които са използвани в породължение на хилядолетия в различни древни и съвременни култури. Друга кардинално положение в холотропната терапия е, че средният човек от нашата култура рядко достига своя реален потенциал и способности. В много от нас дремят различни духовни дарби, дарби свързани някое изкуство и други от най-широкия спектър на човешката дейност. Холотропният метод е едно такова средство за събуждане  и освобождаване на тези способности.   Гроф връща истинското значение на термина „терапевт“(THERAPEUTES, гр.), което буквално означава човек подпомагащ съществуващият във всяко живо същество вътрешен самоизцелителен потенциал стремящ се към хомеостаза (равновесие, баланс, хармония), а не в съвременния му смисъл на активен агент, чиято задача е да „поправи клиента“. ***

още за холотропното дишане: Холотропно дишане/Ребъртинг
Връзката между психиката и дишането е факт, известен отдавна на човечеството – практически всяка психодуховна система, която се опитва да разбере човешката природа, е разглеждала дишането като решаваща връзка между тялото, психиката и духа. Това е ясно отразено в много езици (включително и в българския), където думите дъх-дух-душа са с общ произход. От векове се знае, че върху съзнанието може да се влияе с техники, включващи дишането. През последните десетилетия, трансперсоналната психология преоткрива древния опит и потвърждава наблюденията на Вилхелм Райх, че психологическите съпротиви и защити, блокажите на физиологично ниво и ограниченото дишане са взаимосвързани. В процеса на проучванията си върху съзнанието, световноизвестният учен и пионер на трансперсоналната психология, психиатърът Станислав Гроф разработва подход, наречен Holotropic Breathwork (Холотропно дишане). Друг изследовател – Ленард Ор, стига до аналогична техника и я назовава Rebirthing (Повторно раждане). Методът съчетава специфичен дихателен модел, емоционално заредена музика и фокусирана работа с тялото. Посредством нея се предизвикват мощни холотропни състояния, по време на които човек има различни по характер и интензитет преживявания. Ефекти По време на холотропна сесия съзнанието качествено се променя. Обикновено оставаме напълно ориентирани в пространството и времето и не губим целия контакт с обкръжаващата ни реалност. В същото време, в полето на съзнанието ни нахлуват съдържания от други области на съществуването. Така преживяваме едновременно две много различни реалности, „двата ни крака са в различни светове”. Източник: http://www.holotropics.org/breathwork.html
Природата и ходът на сесиите варират значително при различните хора, както и при един и същ човек в отделните сеанси. При затворени очи, зрителното ни поле може да е наводнено с образи от личната ни история и подсъзнание. Възможно е това да се придружава от различни сетивни преживявания – звуци, физически усещания, аромати, вкусове. Емоционалните качества, наблюдавани в холотропните сесии, са широкоспектърни. От едната страна на спектъра, човек може да се натъкне на чувства на необикновено добруване, дълбок покой, блаженство, космическо единство и екстаз. От другата страна са епизодите на гняв, тревожност, тъга, безнадеждност и провал. Повторното преживяване от индивида на аспекти от биологичното раждане е често срещано явление, което е отразено и в едното от названията на терапевтичната техника. Това се дължи на факта, че раждането се явява първата и най-дълбока травма в живота ни. Още тогава, в личността ни се оформя онова фрагментиране, което, по-късно задълбочено, става фактор за влошаване качеството на живота ни. На физиологично ниво, можем да усетим мускулни схващания и болки, представляващи телесния израз на загнездени в подсъзнанието, неизразени емоции и конфликти. Можем да преживяваме последователности от психологическа смърт и прераждане (другият смисъл на названието Rebirthing) и широка гама от трансперсонални явления, например чувства на единение с другите хора, природата, вселената и бога, идентификация с архетипни фигури, животни, неодушевени предмети и т.н. Характерно за всички изброени по-горе ефекти е, че по време на сеанса, те преминават през етап на интензификация и постепенно отшумяват. Типичният резултат от холотропната сесия е фундаменталното емоционално освобождаване и физическа релаксация.