Умствени способности

Умствени способности
из книгата на Свами Шивананда  "Умът, неговите тайни и контрол"

8 ГЛАВА

СИЛАТА НА ЧОВЕШКИЯ УМ
Ако внимателно изучавате действието на ума върху ума, на ума върху материята и на ума върху човешкото тяло, ще откриете, че всеки човек съдържа голяма сила в себе си. Можете да развиете потенциалните си способности чрез самоконтрол и овладяване на страстите. И щом като умът е толкова мощен, какво тогава да кажем за величието на Атман (висшият Аз, безсмъртната душа), който е източникът на всичко; който е безкрайно, неизчерпаемо основно хранилище на сила, знание и блаженство; и от който, този малък ум получава светлина и сила!…

ПРИМЕРИ ЗА СИЛАТА НА УМА

Когато се случи пожар или каквото и да е друго произшествие, колко сте пъргави и бързи! Не показвате ли удивителна сила? Вие прескачате висока стена, спасявате много деца, бягате самоотвержено сред пламъците на огъня и спасявате разни неща. Всички психически качества, памет, въображение, воля и пр. участват сега. Проявявате рицарство, безстрашие, неустрашим дух, милосърдие и различни други благородни качества. Откъде взехте тези качества и сили…? От това може да заключите, че вие в действителност сте всесилни. Вътре във вас съществува невероятно голямо, благородно хранилище на сила. Отидете, там, при извора, чрез медитация и го отпушете. Тогава ще получите всичко. Разчитайте на вътрешния си Аз.

Ако получите телеграма в 12 часа на обяд в горещ летен ден, която ви информира, че баща ви е сериозно болен в родното ви село, отстоящо на двадесет мили от вас, моментално изоставяте обяда си и изхвърчате. И въпреки че не се чувствате добре, въобще не ви е грижа за това, защото сте много напрегнати и искате да видите любимия си баща час по-скоро. Избягвате цялото разстояние и стигате до мястото за няколко часа. И чак тогава започвате да се чудите, „Ама как така! Самият аз съм толкова болен! Денят е толкова горещ. А изминах разстоянието от дведесет мили за два часа. Това е чудо!” Случката ясно показва, че вие, всъщност, сте всесилни. Умът притежава различни видове сили и способности в латентно, спящо състояние. Вие сте тези, които можете да ги събудите.

ШЕСТТЕ ВАЖНИ СИЛИ НА УМА

Съществуват три шакти (сили, възможности) в ума, а именно ичха шакти (воля), крия шакти (действие) и  гняна шакти (знание). Някакво желание се появява в ума. Това е ичха шакти . Умът се напряга да удоволетвори това желание. Това е крия шакти . Планува, чертае и изнамира методи и пр. за достигането на желания обект. Това е гняна шакти.

Шестте важни сили на ума са: ведана шакти (силата на възприемането), смарана шакти или смрити шакти (силата на паметта), бхавана шакти (силата на въображението), маниша шакти (силата на отсъждането, преценката), ичха шактисанкалпа шакти (силата на волята) и дхарана шакти (силата на задържането).

  • Ведана шакти. Ведана шакти е способността да познаваме и усещаме, т.е. силата на възприятието и знанието чрез индриите или сетивата (индрия- гняна или чувство-знание).
  • Смрити шакти. Смрити шакти извършва три неща. Тя улавя, задържа и спомня, винаги когато се нуждаете от нещо. Въпреки че силата на възприемане (основно) е функция на ведана шакти на ума (силата на възприемане или знание), смритти шакти също участва в акта на възприемането. Да предположим, че чувате звук на камбана от храма. Шакти на паметта го улавя. След това го задържа чрез дхарана (концентриране). И когато чуете отново звука на камбана от храма, веднага си спомняте, „Това е звън на камбана от храм. Това не е звука на звънеца от някой хотел.” При дхяна (медитация) умът улавя и си служи със собствените си възприятие и преценки.  Тогава съдържанието на идеята се превръща в негова собствена. Той усилва самскарите (минали наклонности, обитаващи подсъзнанието, бел. ред.), така че доброволното им спомняне да става лесно.
  • Бхавана шакти. Никога не сте виждали слон да кара колело, нали? Но когато човек, който действително го е видял, ви даде описание, умът ви моментално формира ментална картина. Това става чрез бхавана шакти (силата на въображението) на ума.
  • Маниша шакти. Способността за сравняване и контрастиране, извличането на изводи, дискутирането, заключението – всички това принадлежи на маниша шакти на ума. Маниша шакти (силата на отсъждането, преценката) може да се раздели на два подвида – нирная (констатация) и тарка (логическо разсъждение). А е смъртен. Б е смъртен. В е смъртен. Тогава всички хора са смъртни. Г-н Чудхари е човек. Следователно, Чудари е смъртен. Такъв тип извличане на изводи чрез индуктивна и дедуктивна логика с основни и второстепенни предпоставки и средно условие или чрез петте части на силогистичното разсъждение на индийската логика на Гаутама Риши (няя), се дължи на маниша шакти на ума с помощта на нирная и тарка. Тарка също се разделя на два подвида – анумана (заключение) и парамарса (дискусия). Когато видите прелялата река сутринта, заключавате, че е имало дъжд предната нощ. Когато видите дим над върховете, заключавате, че някъде там трябва да е избухнал пожар. Това се дължи на анумана.
  • Ичха шакти. Волята е атма шакти. Тя е динамичният аспект на Брахман, Абсолюта. Волята пък представлява Брахман в движение. Във Веданта тя играе централна роля. Много е казано за силата на въображението на Запад – че това е най- голямата сила на човешкия ум и при конфликт между волята и въображението, въображението неизменно побеждава. Някои казват, че волята е по-велика от въображението. На Изток, при ведантистите, волята се разглежда като по-велико качество от въображенето. Какво може да направи въображението, без движещата сила на волята, за да се изпълни с динамичната сила на желанията, копнежите и идеалите? Съществува съответствие, координация и коопериране между различните принципи на ума. Следователно, кой може да каже кой е по-голям или по-малък, по-важен или по-маловажен, когато всички зависят един от друг, за да се активират? В действителност не може да се каже, че единият е по-велик от другия, тъй като независимосттта и силата им произтичат един от друг.
  • Дхарана шакти. Дхарана шакти (силата на задържането) е част от паметта или смарана шакти .  В общ смисъл, ние казваме: „Г-н Рамакришна е човек с добра дхарана във Веданта”.  Това означава, че г-н Рамакришна е има установени и устойчиви идеи във Веданта. Той не може да бъде променен от никого. Той няма променлива природа. Той се придържа единствено към Веданта. Никой не е в състояние да го разклати.


Умствено възприятие

Умственото възприятие е самото умствено разбиране в съзнателното му проявление. За съзнанието принципът на възприятието прилича на пощенския служител, който приема, сортира, съотнася, подрежда, организира, свързва и изпраща съобщенията.


КАК ДА РАЗВИЕМ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ СИЛИ НА УМА

Съществуват много по-висши потенциални умствени способности в човека. Умът е хранилище за сила. Развиването на тези потенциални психични сили е възможно чрез подходяща садхана (духовна практика).  Садханата трябва да бъде систематична, постоянна и интензивна. Ученикът също трябва да е достигнал и подходяща степен на развитие. Садханата
трябва да бъде истинска. Само тогава е възможен пълен успех.