14 гл. Йога чрез различаване на трите гуни

Четиринадесета глава

Върховносияйния каза:

1
Ще разкрия пред теб по-нататък
това най-висше от всички знания!
Щом мъдреците в света го постигнат —
постигат пълното съвършенство.

2
Приютени във висшето знание,
те придобиват моята същност:
нито се раждат при сътворението,
нито умират при разрушението.

3
Великият Брахма е мойта утроба.
В нея аз поставям зародиша.
И така се пораждат всички
същества на света, о, Бхарата.

4
Каквито и тела да се раждат
в различни утроби, о, Каунтея,
Брахма — природата — им е утроба,
а аз съм бащата: аз давам семето,

5
Святост — саттва, Страст — раджас и Тъма – тамас
са трите сили на природата.
Те свързват с тялото, о, Мощноръки,
Непреходното Въплътено.

6
От тях саттва — сияйна и здрава,
поради своята неопетненост —
обвързва с връзки от земно щастие
и от познание, о, Безгрешни.

7
Раджас е силата на пристрастията,
родена от жажда и от привързване,
Тя оковава в плътта Въплътеното
чрез веригата на деянията.

8
Тамас е рожбата на незнанието,
която мами в света въплътените?
оковава ги с тъпо лентяйство
и летаргичен сън, о, Бхарата.

9
Саттва привързва към щастието.
Раджас привързва към действието.
Тамас
, като забулва знанието,
привързва към мързела и нехайството.

10
Потискането на Страстта и Тъмата
предизвиква в човеците Святост.
На Светостта и Страстта — Тъмнодушие.
На Тъмата и Светостта — Страстност.

11
Когато през всички врати на тялото
прониква светлината на знанието,
тогава със сигурност можеш да кажеш,
че надделява Светостта-саттва.

12
Алчност, деятелност, предприемчивост,
безпокойство и похот възникват,
щом надделее в твоето тяло
Страстта-раджас, о, Бхаратаршабха.

13
Помрачение и безделие,
нехайство и заблуди възникват,
щом надделее Тъмата – тамас
в твоето тяло, о, Курунандана.

14
Когато при нарастваща Святост
Въплътеното напуска тялото,
към чисти светове се отправя —
към световете на мъдреците.

15
Когато напуска тялото в Страстност,
то се ражда в света на действащите.
А когато в Тъма го напуска —
се ражда от безпросветна утроба.

16
Плодът на добрите дела — на саттва
е от саттва — чиста хармония.
Плодът на раджас е земно страдание.
Плодът на тамас е неведение.

17
От саттва покълва знанието.
От раджас — алчността и жадуването,
От тамас покълва летаргията,
заблудата и безумието.

18
Които пребивават във Святост —
те ще се издигнат нагоре.
Страстните ще останат в средата.
А Тъмните ще пропаднат надолу.

19
Щом съзерцателят вижда, че няма
друг деятел в света освен гуните
и вижда по-висшето над трите гуни
той се слива със моята същност.

20
Щом Въплътеното преодолее
тези три сили, пораждащи тялото,
от смърт, раждане, старост и болка
се освобождава — вкусва безсмъртие!

Арджуна каза:
21
По какви признаци се познава
превъзмогналият трите сили?
Какви са делата му, о, Господарю?
Как побеждава всевластните сили?

Върховносияйния каза:
22
Който не мрази озарението,
действеността и помрачението,
когато идват, нито мечтае
за тях, о, Пандава, когато ги няма,

23
невъзмутим, нетрепващ от силите,
казва, запазил самообладание:
„Не аз — природните сили действат!”
И не трепва от техните действия,

24
Неизменен в неволя и радост,
равнодушен към кал, камък, злато,
към желаното и нежеланото,
към похвали и хули — еднакъв,

25
и към почести и унижения,
и към приятел и враг — еднакъв,
отхвърлил личните земни стремежи —
този човек е надмогнал силите.

26
Който с любов, с благоговение
ме почита — такъв бхактийогин,
надмогнал трите природни сили,
се слива с Едното — Вечния брахман.

27
Защото аз съм дом-въплъщение
на нерушимия безкраен брахман,
на абсолютната вечна правда,
на неизчерпаемото блаженство.


Ом тат сат
Така в славната Бхагавадгита, която е сред най-мъдрите упанишади, в тази наука за брахман, в това ръко­водство по йога, в беседата между Шри Кришна и Арджуна, завършва четиринадесетата глава, наречена
ЙОГА ЧРЕЗ ПРЕВЪЗМОГВАНЕ НА ТРИТЕ ПРИРОДНИ СИЛИ