Етика на Йога учителите


Настоящият материал е предложение на видния Йога философ Георг Фьойерщайн, който по наше мнение е направил едно много добро обобщение на темата “яма и нияма” на популярен език. Въпросното четиво е интересно не само за учителите по Йога, но и за всеки, които посещава занимания по йога. Георг Фьойерщайн е автор на най-изчерпателната книга за философията на Йога “The Yoga Tradition” и е автор и водещ на обучителен курс по Класическа Йога, Бхагавад Гита и др., които по настоящем се водят онлайн от неговата съпруга Бренда Фьойерщайн.


Етика на Йога учителите

Като интегрален начин на живот Йога включва морални стандарти (традиционно известни като „добродетели”), които всеки разумен човек би намерил за принципно приемливи. Някои от тези стандарти, известни като „яма” или „дисциплини”, са включени в първия „крайник” на осемстепенния път на Патанджали. Съгласно сутрите на Патанджали, тази категория практики се състои от следните пет добродетели: ненасилие (ахимса), истинност (сатя), некрадене (астея), целомъдрие (брахмачаря) и липса на алчност (апариграха).

В други ключови текстове на Йога са включени още морални принципи като доброта, състрадание, щедрост, търпение, взаимопомощ, прошка, чистота и т.н. Всички тези добродетели, които свързваме с „добрия” характер са видни в пълна степен в живота на великите Йога учители.

По този начин е разбираемо съвременните Йога учители да се стремят да приведат своя живот в съгласие с йогическите морални принципи, особено  защото учителите носят голяма отговорност за своите ученици и се очаква от тях да отразяват високите морални стандарти, изложени в Йога. В същото време, трябва да признаем комплексността на съвременното общество, което налага подходящо адаптиране на стандартите, първоначално предназначени за условията на предмодерна Индия. Също, ние трябва да вземем под внимание и надвисналата екологична криза, като водим устойчив начин на живот.

Предлагаме следните насоки като разумна адаптация към нашата съвременна обстановка, като  имаме предвид и мъдростта, която се съдържа в наследството на Йога.

 1. Йога учителите разбират и оценяват, че преподаването на Йога е благородно само по себе си и е един благороден стремеж, който ги поставя наред с почитаните учители.
 2. Йога учителите са посветени да практикуват Йога като начин на живот, което включва фундаменталните морални принципи на Йога, както и екологичен и устойчив начин на живот (Зелена Йога).
 3. Йога учителите се ангажират с безупречен професионализъм и честност.
 4. Йога учителите посвещават себе си на цялостно и непрекъснато изучаване и практикуване на Йога и по-специално на теоретичните и практични аспекти на този клон на Йога, който те преподават.
 5. Йога учителите не използват наркотични субстанции и ако по някакви причини станат зависими от такива, те се съгласяват да преустановят преподаването на Йога, докато не освободят себе си от нарко- и/или алкохолната зависимост. В този случай, те ще направят всичко по силите си да останат свободни от зависимост, което може да включва и помощ от страна на подкрепяща група.
 6. Йога учителите специално приемат идеала за истинност в отношенията си с учениците и другите, включително точно и вярно да представят техния тренинг и опит, съответстващи на тяхното преподаване на Йога.
 7. Йога учителите се посвещават да съдействат за физическото, емоционалното, ментално и духовно благодествие на своите ученици.
 8. Йога учителите и специално тези, които преподават Хатха-йога, ще се въздържат да дават медицински съвети или съвети, които могат да се приемат за такива, освен ако те нямат нужната медицинска квалификация.
 9. Йога учителите са свободни да инструктират всички ученици, независимо от тяхната раса, националност, пол, сексуална ориентация и социален или финансов статус.
 10. Йога учителите с готовност приемат ученици със специални физически потребности, при условие, че имат съответните умения да извършат обучението правилно.
 11. Йога учителите се съгласяват да се отнасят към учениците си с уважение.
 12. Йога учителите никога няма да налагат своите възгледи върху учениците, а по-скоро ще оценяват факта, че всеки индивид има свой светоглед, идеи и вярвания. В същото време, Йога учителите трябва да предадат на своите ученици това, че Йога се стреми към дълбока личностна трансформация, което включва нагласите и идеите на личността. Ако ученикът не е отворен за промяна, или ако неговото мнение препятства сериозно предаването на йога учението, тогава Йога учителите са свободни да откажат да работят с него и, ако е възможно да намерят миролюбив начин за разрешаване на техните взаимоотношения.
 13. Йога учителите се съгласяват да избягват всяка форма на сексуално насилие.
 14. Йога учителите, които желаят да имат сексуална връзка по взаимно съгласие с предишен или настоящ ученик трябва да потърсят съвет от своите връстници/колеги преди да предприемат някакво действие. Това е необходимо, за да се увери учителят, че е достатъчно чист по отношение на своите мотиви.
 15. Йога учителите ще положат всички усилия да избегнат използването на доверието на учениците и тяхната потенциална зависимост, като дори трябва да насърчават учениците да намерят по-голяма вътрешна свобода.
 16. Йога учителите признават значението на правилния контекст на преподаване и се съгласяват да избягват преподаване по небрежен начин, което включва подходящо вътрешно и външно благопричие на залата за йога.
 17. Йога учителите се стремят да практикуват толерантност по отношение на други Йога учители, школи и традиции. Когато се налага критика, тя да бъде справедлива и да се фокусира върху фактите.

Горните етични насоки не са изчерпателни и това, че дадено поведение не е специфично упоменато, не подразбира нищо по отношение на етичното или неетично естество на съответното поведение. Йога учителите винаги ще се стремят към уважение и ще дават най-доброто от себе си, за да се придържат към традиционния йогически кодекс, както и към съответните закони на своята държава.

Вие може да копирате тези насоки на вашия уебсайт или бюлетин при условие, че използвате отбелязвате копирайта даден по-долу.

Copyright©2003, 2006, 2011 by Georg Feuerstein. All rights reserved.